Rosh Chodesh – The Blessings

Birkat HaChodesh The Hebrew The Transliteration Yihi ratzon milefanekha, HaShem Eloheinu veilohei avoteinu, shetechadesh aleinu et ha-chodesh hazeh le-tovah ve-livrakhah.  Vetiten lanu chayim arukhim chayim shel shalom, chayim shel tovah, chayim shel berakhah, chayim shel parnasah, chayim shel chillutz atzamot, chayim sheyeish bahem yirat shamayim veyirat cheit, chayim she’ein bahem…

Continue reading